قابل توجه تمامی درخواست کنندگان اخذ عاملیت:
با توجه به هدف گذاری این اتحادیه نسبت به حمایت و رونق بخشیدن به کسب و کارهای حوزه ملکی و عمرانی و همچنین نسبت به تحقق شعار رونق اقتصادی عضویت در این اتحادیه کاملا رایگان می باشد