اگر زمین تامین شود قیمت مسکن ۵٠ ٪؜ کاهش خواهد داشت . دولت بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ٨٧، مکلف به تامین زمین دولتی و دادن تسهیلات
ارزان قیمت است.
بخش خصوصی همواره بیشترین مشارکت را برای ساخت مسکن با دولت داشته و حالا منتظر تعامل مناسب دولت است تا برای بخش خصوصی و انبوه سازان انگیزه ایجاد کند و تولید مسکن ارزان قیمت رونق گیرد. این مشوق ها می تواند شامل معافیتهای مالیاتی ، تخفیف در عوارض ، کاهش قیمت انشعابات و مواردی از این دست باشد .