چگونه با این شرایط تورمی و رکود حاصل از آن ، در حالی که ارزش پول در کشور هم ، مرتب در حال کاهش است، می توان صاحب خانه شد؟ یا فرصتهای خانه دار شدن را کشف کرد ؟ و یا حداقل جایی سرمایه گذاری کرد که بتوان ارزش سرمایه های کوچک خود را حفظ کرد؟
شاید خیلی از ما خاطره خوبی از مشارکت در تعاونی های مسکن دولتی نداشته باشیم اما وقتی فعالیت تعاونی ها ، ضریب موفقیت ، زمان ساخت و نبود تخلف، تضمین شود ، این سرمایه گذاری ، امن ، پرسود و مطمئن خواهد بود.