ارتباط مستقیم بازار مسکن با بازار سرمایه و ارز
عدم استطاعت مالی مردم دلیل توقف رشد بیشتر قیمت مسکن

رشد نجومی قیمت مسکن اخیرا ، سرمایه گذاران این بازار را به سود و ارزش افزوده قابل توجه رسانده. اما وقتی رشد قیمتی مسکن ، با سایر بازارها مقایسه می شود ، این بازار کمتر از سایر بازارها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته.

پایگاه خبری اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در گفتگو با مدیر عامل این اتحادیه، به بررسی ارتباط بین رشد بازارهای سرمایه ای و رشد قیمت مسکن پرداخته است.

آقای دکتر خشایار باقرپور گفت، بررسی نوسانات قیمتی در بازارهای مسکن و بازارهاى سرمایه ای ، نشان می‌دهد نسبت منطقی، مشخص و معناداری بین نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد بقیه بازارهای سرمایه ای در بلندمدت وجود ندارد، با این حال، فرضیه قدیمی درباره نحوه اثرگذاری این بازارها بر یکدیگر را نمی‌توان رد کرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، اثر گذاری بازار های سرمایه ای بر بازار مسکن را کمتر از اثر گذاری بازار مسکن بر بازارهای سرمایه ای دانست. . چرا که حجم و اندازه بازار مسکن، بزرگتر از بقیه بازارهای سرمایه ای است.
آقای باقرپور معتقد است ، نوسانات در بازارهای سرمایه ای و مسکن تحت تاثیر دو مولفه هستند .

١- افزایش تقاضا .
٢- تورم و کاهش ارزش پول ملی .

وی افزود، در بازه زمانی یک سال گذشته، رشد بسیار شدید پایه پولی و نقدینگی از یک سو، تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر، باعث رکود تورمى فعلی اقتصاد ایران شده است. این یعنی رشد اقتصادی منفی توأم با تورم صعودی!
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ادامه داد، در حالت اول، یعنی افزایش تقاضا، ارتباط بین بازار مسکن و بازارهای سرمایه ای به حداقل خود می رسد و هر کدام از این بازارها ، ضمن افزایش تقاضا می توانند با رونق و افزایش قیمت روبرو شوند.

در حالت دوم، یعنی کاهش ارزش پول ملی، همه بازارهای سرمایه ای به دلیل تورم و افت ارزش پول ملی ، با افزایش قیمت روبرو خواهند شد. لذا ارتباط نوسانات ارزی که خود نشان از تورم نیز دارد، ارتباط بیشتری با بازارهای دیگر سرمایه ای از جمله مسکن خواهد داشت.
در ٣ سال گذشته نرخ دلار با بیش از ۶٠٠ درصد رشد، از ۴٠٠٠ تومان به ٢۵٠٠٠ تومان رسیده است.

در همین مدت زمان مسکن هنوز ۶٠٠٪؜ رشد نداشته است و حدود ٣ تا ۴ برابر شده است . لذا هنوز مسکن جای رشد دارد. هر چند که عدم استطاعت مالی افراد در تحمل ارقام نجومی مسکن، احتمالا ادامه این مسیر را متوقف کرده یا حداقل به تأخیر خواهد انداخت.
از طرفی بورس هم از ٢ میلیون واحد به ١.۶ میلیون واحد رسیده است.
تورم کالایی واقعی، یعنی بهای قیمت خدمات و محصولات، در این سال ها حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد بوده است.
تورم پولی یا ارزش پول ملی نیز ۶٠٠ درصد کاهش داشته است.

بنابراین در بحث بازار مسکن و بقیه ۴ بازار سرمایه ای یعنی بورس، ارز، طلا و بانک شاهد روابط زیر خواهیم بود:
الف) ارتباط مسکن با نرخ بهره بانکی: معکوس
ب) ارتباط مسکن با نوسانات دلار و یورو: مستقیم
ج) ارتباط مسکن با بورس: مستقیم و کمتر از نوسانات دلار و یورو
د) ارتباط مسکن با طلا: معکوس و کمتر از نرخ بهره

 

پوشش خبری مصاحبه آقای باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در خبرگزاری ها 

 

روزنامه تعادل

خبرگزاری قطره