خانم امانی یکی از اعضای خانواده اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران.
قسمت پایانی