آقای مهندس مسعود دانش معاون شبکه عاملیتهای کشوری اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران توضیح می دهد.

این سلسله گفتگوها ادامه دارد.
ادرس سایت etot.ir