تعادل در عرضه و تقاضا در هر بازاری از جمله بازار ملک منجر به کاهش تورم می شود.
با وجود شبکه عاملیتها علاوه بر اینکه دغدغه سرمایه در گردش برای سازندگان وجود ندارد اطمینان داشتن از فروش محصول باعث می شود سازندگان، پروژه ها را با سرعت بیشتر و در حداقل بازه زمانی تحویل دهند تا بتوانند با گردش سرمایه خود برای فعالیتهای بعدی برنامه ریزی کنند. این موضوع به طور مستقیم بر کاهش هزینه ملکی تاثیر می گذارد به این دلیل که مانع از خواب سرمایه سازندگان و باعث جلوگیری از افزایش احتمالی قیمتها خواهد شد.
مهمترین اصل برای سازندگان ، تامین نقدینگی است که با فعالیت شبکه عاملیتها این دغدغه رفع می شود و در نتیجه کیفیت در رقابت ساخت، در اولویت قرار می گیرد. ضمن آنکه تحت این شرایط امکان ورود سرمایه های خرد برای سرمایه گذاری ها هم پیش بینی شده و محقق می شود.