برخی کارشناسان معتقدند برای بهبود اوضاع و افزایش کارآمدی بازیگران موثر در بازار مسکن باید از نگاه کاسب کارانه احتمالی پرهیز کرد.
آنها معتقدند باید به جای طرح مسائل فرعی و بی نتیجه، مشکلات زمینه ای موجود مانند عدم تناسب قوانین صنفی با کارکرد اتحادیه مشاوران املاک و اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر این صنف حل شود.