به گزارش همشهری منطقه ۲۲ تهران در فهرست مناطقی است که پیشتاز افزایش قیمت مسکن است و میانگین رشد قیمت مسکن در آن بیش از میانگین شهر تهران است.همین موضوع جاذبه سرمایه گذاری ملکی در این منطقه را افزایش داده است.