تکمیل پازل تسهیلات مرابحه مسکن به مستاجران

تكميل پازل دادن تسهيلات مرابحه مسكن به مستاجرين. امکان بازپرداخت اصل و فرع وام در ۳۶ ماه.