آب سرد بر تب داغ اجاره مسکن . آیا کلید وام ودیعه مسکن، باز نکرده قفل شد؟!

🏠 سقف متقاضیان وام ودیعه مسکن در همان روز اول پُر شد! آيا [...]