معافیت از مالیات بر خانه‌های خالی با ارایه کارت سبز

معافیت از مالیات در طرح جدید مجلس برای گرفتن مالیات از خانه های [...]