آغاز پرداخت وامهای ودیعه مسکن نهایتا تا هفته آینده.

احتمال تعطیلی سازمان نظام کاردانی ساختمان. انبوه سازان منفعل،سازمان نظام مهندسی ضعیف و سازمان نظام کاردانی در آستانه تعطیلی، نتیجه عدم حمایت دولتها و کج سلیقگی های مدیریتی است. مهدی موذن عضو هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی گفته، در حال حاضر با انبوه‌سازانی که به دلیل مقررات بازدارنده منفعل شده اند و سازمان نظام مهندسی که تضعیف شده و سازمان نظام کاردانی که در آستانه تعطیلی می‌باشد، روبرو هستیم. موذن افزود: برنامه‌های بخش مسکن در سالهای گذشته دستخوش سلایق شخصی مدیران وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و بسیاری از برنامه‌ها از جمله طرح فروش متری مسکن، مسکن پاک، اجاره به شرط تملیک، مسکن استیجاری، صندوق مسکن یکم، مسکن اجتماعی و یا طرح اقدام ملی مسکن پس از مدتی منسوخ و یا ناکارآمد تلقی شده است.