فرهنگیان در طرح مسکن ملی فراخوانده شدند

فرهنگیان در طرح مسکن ملی فراخوانده شدند. تکمیل اطلاعات ثبت‌نام فرهنگیان در سامانه مسکن ملی آغاز شد. بر اساس اطلاعیه جدید سامانه مسکن ملی، همزمان با فرصت هفت روزه برای متقاضیان وام اجاره جهت تکمیل مدارک در سامانه مسکن ملی، فرهنگیان نیز می‌توانند ثبت نام خود را در این سامانه به آدرس https://tem.mrud.ir/ تکمیل کنند.