رنگ خاکستری بورس املاک.

مسكن بين دو سنگ آسياب نقدينگى و تورم است . بورس مسكن همچنان تب دار است و در پيچ و خم مخالفتها و موافقتها سرگردان.آيا چرخ دنده املاك در فرمان بورس جا مي افتد؟