آمار وزارت راه و شهرسازی از متوسط قیمت مسکن ، حکایت از رشد ١٣٠٠ درصدی قیمت مسکن در تهران در بازه زمانی ده ساله دارد.